Wednesday, May 11, 2011

ನೀರು H2O (WATER)

Bhumika Gk
ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವಹಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ಪೋಲುಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ದೃಶ್ಯ. ಆದರೆ ಮಾನವನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬೇಕಿರುವ ಜೀವಾಂಶ ನೀರು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಮರೆತಿರುತ್ತೇವೆ.

ನೀರು ದೇಹದ ಬಾಹ್ಯ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಒಳಗಿನ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಪುನಃಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಹದೊಳಗಿನ ಕಶ್ಮಲಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಧ್ಯಮ ನೀರು. ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಸೋಸಿ ಕಶ್ಮಲಗಳನ್ನು ದೇಹ ಹೊರ ವಿಸರ್ಜಿಸುತ್ತದೆ.

ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಾವು ಕೂಡ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ವಾಂತಿ ಬೇಧಿಯಿಂದಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಮರಣಗಳು ನೀರು ಹಾಗೂ ಲವಣಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ದೇಹದೊಳಗೆ ನೀರಿನ ಸಮತೋಲನ ಸರಿಯಾಗಿರದಿದ್ದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀರು ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸುವುದು.

ನೀರಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶವೆಂದರೆ ಮೂತ್ರಜನಾಂಗಗಳ ಮೂಲಕ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಕಶ್ಮಲಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವುದು. ನೀರಿನ ಮೂಲಕ ಮೂತ್ರ ಪಿಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಕಶ್ಮಲಗಳು ಸೋಸಿ ಮೂತ್ರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊರ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಚರ್ಮದಲ್ಲೂ ನೀರು ಹವಾ ನಿಯಂತ್ರಕದಂತೆ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆವರಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸತ್ತದೆ, ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಕಶ್ಮಲಗಳನ್ನು ಬೆವರಿನ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಹೊರ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಎಲ್ಲಾ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಗಾಗಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ಲೀಟರ್‌ಗಳಷ್ಟು ನೀರು ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ಲಭಿಸದಿದ್ದರೆ ಮೂತ್ರಾಂಗಗಳ ದೋಷ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ನೀರು ಮನುಷ್ಯನ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ನಿಸರ್ಗದತ್ತ ಸಾಮಗ್ರಿಯಾಗಿದೆ
.
Why You Need to Drink Water
Your body is estimated to be about 60 to 70 percent water. Blood is mostly water, and your muscles, lungs, and brain all contain a lot of water. Your body needs water to regulate body temperature and 
to provide the means for nutrients to travel to all your organs. Water also transports oxygen to your cells, removes waste, and protects your joints and organs. 
Signs of Dehydration
You lose water through urination, respiration, and by sweating. If you are very active, you lose more water than if you are sedentary. Diuretics, such as caffeine pills and alcohol, result in the need to drink more water because they trick your body into thinking you have more water than we need. 
Symptoms of mild dehydration include chronic pains in joints and muscles, lower back pain, headaches and constipation. A strong odor to your urine, along with a yellow or amber color, indicates that you may not be getting enough water. Note that riboflavin, a B vitamin, will make your urine bright yellow. Thirst is an obvious sign of dehydration, and in fact, you need water long before you feel thirsty.
How Much Water do You Need to Drink?
A good estimate is to take your body weight in pounds and divide that number in half. That gives you the number of ounces of water per day that you need to drink. For example, if you weigh 160 pounds, you should drink at least 80 ounces of water per day. If you exercise, you should drink another eight ounce glass of water for every 20 minutes you are active. If you drink alcohol, you should drink at least an equal amount of water. 
When you are traveling on an airplane, it is good to drink eight ounces of water for every hour you are on board the plane. If you live in an arid climate, you should add another two servings per day. As you can see, your daily need for water can add up to quite a lot. 
At least twenty percent of the water you need will come from the foods you eat. The rest will come from the beverages you drink. Water is probably the best choice; sweetened soft drinks and sodas have added sugar that adds extra calories. Sports drinks contain electrolytes and may be beneficial; just look out for added sugar and calories that you may not want. Fruit and vegetable juice are good because they have vitamins and nutrients (read labels, however -- vegetable juices may be high in sodium).
Caffeinated beverages like tea and coffee count too, but too much caffeine can make you feel jittery.
How To Drink Enough Water
It may be difficult to drink enough water on a busy day. Be sure you have water handy at all times by keeping a bottle for water with you when you are working, traveling, or exercising. If you get bored with plain water, add a bit of lemon or lime for a touch of flavor. There are some brands of flavored water available, but watch for extra calories.

HEALTH BENEFITS OF ALOE VERA ಲೋಳೆ ಸರ

Bhumika Gk 

Health Benefits..(ALOe-vera)

Aloe comes in a liquid (aloe juice), pills (aloe capsules or tablets), as a cream or moisturizer, and at it’s finest, pure aloe vera straight from the aloe plant.

Aloe vera home remedies are many – everything from
 putting pure aloe gel on a burn to opening up an aloe vera capsule and making an effective rememedy with the powder.

Aloe Vera Cream and Pure Aloe Vera

When applied topically, aloe is a dream – especially pure aloe vera gel straight from an aloe vera plant. This aloe gel creates a protective layer on the skin which not only helps to speed up the healing, it also makes the redness go away as well as reduce any swelling and pain.

Pure aloe gel is good for burns (sunburn too), hemmorroids, insect bites, rashes, ulcers, warts, varicose veins – aloe vera gel is also great for psoriasis too!

Aloe Vera Juice and Aloe Vera Capsules

When you take aloe vera internally thru a juice or a pill, the health beneifts are many. The biggest helath benefit from aloe vera juice or capsules is that aloe fights inflammation that is caused by health ailments like colitis, gastritis (and other digestive problems like IBS), and arthritis. Aloe juice also helps with lowering blood sugar and is good for both type one and type two diabetes. Aloe has also been linked to help with AIDS, cancer, tumores, and many types of immune disorder illnesses.

As for preventative health benefits from drinking aloe juice or taking aloe tablets/capsules – aloe has been linked to help prevent heart disorders and Parkinson’s disease.

As with all else – always check with your doctor or follow the advice of a health professional (which I am not).

How To Maximize the Health Benefits from Aloe Vera

Above all, aloe vera juice, aloe vera capsules, and pure aloe vera gel are excellent option for those that want an all-natural way to treat their illness or health issue without all the side effects of contemporary medication. Aloe is also MUCH less expensive too.

But here is the key to properly getting all the health benefits from aloe vera -

You have to know how to prepare it PROPERLY to maximize the potential from aloe.

The Biogenic Stimulation Method was proven scientifically in 1930s and has already been successfully used by traditional and folk medicines in treating various diseases in the last 70 years. It has passed prolonged clinical tests and has been highly appraised in many countries. This method is very easy to do at home and it is used in home remedies as a very effective treatment of such serious diseases, like stomach cancer, mastopathy, radiation burns and serious skin disorders. 
‎1.The leaf pulp 2-4gms is effective remedy in Dysmenorrhea ( Kashtarthava ). Should be administered with sugar on empty stomach once a day. for three days prior to the expected date of menstruation.

2.Scars are the fibrous tissue formed 
on the skin in order to repair broken tissue. When there is an injury, the skin produces more cells in order to re-grow the punctured skin. This tissue is known as a scar.

A scar is easily visible because the cells that go in making up the scar are of lesser quality than the original cells. For example, the scars on the skin are not able to grow any hair since they have no hair follicles. Also they are lesser-resistant to UV radiation

Home remedies for cold & fever ಶೀತ ಮತ್ತು ಫ್ಲೂ ಜ್ವರBhumika Gk
ಚಳಿಗಾಲ ಷುರುವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಬರುತ್ತದೆ ಮಾರಕ ಶೀತ ಮತ್ತು ಫ್ಲೂ ಜ್ವರ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸರಳ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡರೆ ರೋಗ ಆವರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ, ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ರೋಗಾಣುಗಳನ್ನು ಹರಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು.

ಇವೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನದ ಕ್ರಮಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಸೇಂಟ್ ಲೂವಿಸ್ ವಿ.ವಿ.ಯ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಲಾಂಗಾನ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.1.ಫ್ಲೂ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಇದು ಫ್ಲೂ ಬರದಂತೆ ತಡೆಯಲು, ಅದನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸುಲಭೋಪಾಯ. ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಿರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ.

2.ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕೈತೊಳೆಯುತ್ತಿರಿ, ಫ್ಲೂ ಮುಂತಾದ ಉಸಿರಾಟದ ವೈರಸ್ ಹರಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕೈತೊಳೆಯುವುದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. ನೀವು ಕೈಗೆ ಸಾಬೂನು ಬಳಸದಿದ್ದರೆ ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ ಮೂಲದ ಜೆಲ್ ಬಳಸಿ ಅದು ಒಣಗುವವರೆಗೆ ಉಜ್ಜಬೇಕು.3.ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು, ಮೂಗನ್ನು ಮತ್ತು ಬಾಯಿಯನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಮುಟ್ಟಬೇಡಿ. ಇವು ಎಲ್ಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾದ ದಾರಿ.

4. ರೋಗಗ್ರಸ್ಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಾಮಿಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಡಿ. 5.ಇನ್ನಿತರ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ರೋಗನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿ ಇಡಲು ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿ. ಪೌಷ್ಠಿಕ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿ, ಯಥೇಚ್ಛ ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ. ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಲಿಯಿರಿ.

6. ನೀವು ಕೆಮ್ಮುವಾಗ ಅಥವಾ ಸೀನುವಾಗ ಮೂಗು ಮತ್ತು ಬಾಯಿಗೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ಕರವಸ್ತ್ರ ಅಥವಾ ಕೈಯನ್ನು ಹಿಡಿಯಿರಿ. ಇದರಿಂದ ಇತರರಿಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಹರಡದಂತೆ ತಡೆಯಬಹುದು. 7. ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಉಳಿಯಿರಿ. ಜ್ವರ ಅಥವಾ ಕೆಮ್ಮು ಬಂದಿದ್ದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ಇತರರಿಗೆ ಸೋಂಕು ಹರಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು.


ಪಾನೀಯ ಸೇವನೆ:ಜ್ವರವಿರುವಾಗ ಗಟ್ಟಿ ಆಹಾರ ಕ್ಕಿಂತ ದ್ರವಾಹಾರ ಸೇವನೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹಣ್ಣಿನ ರಸಗಳು. ಮೂಸಂಬಿ, ಕಿತ್ತಳೆ ರಸ ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳ ಸೇವನೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮತ್ತು ಬೀರ್‌ರೂಟ್ ರಸಗಳನ್ನು ಕುಡಿಯಬೇಕು.

ಕಷಾಯ ಸೇವನೆ: ಕರಿಮೆಣಸು, ಜೀರಿಗೆ, ಶುಂಠಿ, ಧನಿಯಾಗಳನ್ನು ಕುಟ್ಟಿಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಕಷಾಯ ತಯಾರಿಸಿ ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಜ್ವರವಿದ್ದಾಗ ಇದನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದ ರಿಂದ ಬೆವರು ಬಂದು ದೇಹ ತಂಪಾಗುತ್ತದೆ. ತುಳಸಿ ಬೀಜ, ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹುಲ್ಲು, ನಿಂಬೆಹುಲ್ಲನ್ನು ಹಾಕಿ ತಯಾರಿ ಸಿದ ಟೀ ಕುಡಿಯಬೇಕು.

ತಣ್ಣನೆಯ ಪಟ್ಟಿ: ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ತಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿದ ದಪ್ಪನೆಯ ಬಟ್ಟೆಯ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚು ಜ್ವರವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ ಮೈಯನ್ನೆಲ್ಲ ಒರೆಸಬೇಕು.


ಮನೆ ಔಷಧಿ:
*ಒಂದು ಹಿಡಿ ಅಮೃತಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ಜಜ್ಜಿ 4 ಲೋಟ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕುದಿಸಿ ಒಂದು ಲೋಟಕ್ಕೆ ಇಳಿದ ಮೇಲೆ ಕಷಾಯವನ್ನು ಶೋಧಿಸಿ, ದಿನಕ್ಕೆ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ 50 ಮಿಲಿ ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 25 ಮಿಲಿ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲಿ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ.

* ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆಯ 6 ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕೆಂಡದ ಮೇಲೆ ಬಾಡಿಸಿ ರಸ ತೆಗೆದು ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಇದನ್ನು ನಾಲ್ಕೈದು ಗಂಟೆಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಜ್ವರ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವವರೆಗೂ ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಚಮಚ ರಸವನ್ನು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿಸಬೇಕು.

* ಆಡು ಸೋಗೆಯ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆದು ಸ್ವಚ್ಛ ಗೊಳಿಸಿ ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅರ್ಧಲೋಟ ಆಗುವವರೆಗೂ ಸಣ್ಣಗಿನ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ನಾಲ್ಕು ಚಮಚೆಯಷ್ಟು ದಿನಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಕುಡಿಯ ಬೇಕು. ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎರಡು ಚಮಚೆ ಕುಡಿಸಬೇಕು.

ವೈರಸ್ (ಫ್ಲೂ) ಜ್ವರ: ವೈರಸ್‌ನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಫ್ಲೂ ಜ್ವರದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಂಟಲು ನೋವು, ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ, ತಲೆನೋವು, ತಲೆಭಾರ ಮತ್ತು ಮೈಕೈ ನೋವು ಇರುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ರಾಂತಿಯೇ ಈ ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮದ್ದು.

* ಹಿಪ್ಪಲಿ ಮತ್ತು ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಸಮಪ್ರಮಾಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕುಟ್ಟಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಕಷಾಯ ತಯಾರಿಸಿ ಎರಡು ಚಮಚೆಯಷ್ಟನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ಮೂರು ದಿನ ಕುಡಿಯಬೇಕು.

* ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪಿನಿಂದ ಸಾರು ತಯಾರಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿರಸ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿಯಬೇಕು.

* ಅಮೃತಬಳ್ಳಿ, ಶುಂಠಿ, ನೆಲಗುಳ್ಳದ ಸಮಪ್ರಮಾಣ ಕುಟ್ಟಿ ಕಷಾಯ ತಯಾರಿಸಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹಾಗೂ ರಾತ್ರಿ 5ರಿಂದ 6ದಿನಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿಯಬೇಕು.

* 100 ಗ್ರಾಂ ಲಕ್ಕಿಸೊಪ್ಪು, 10 ಗ್ರಾಂ ಕಾಳುಮೆಣಸು, 10 ಗ್ರಾಂ ಬೆಲ್ಲ ಇವುಗಳನ್ನು ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕುದಿಸಿ 1/4 ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಇಳಿಸಬೇಕು. ಕಷಾಯವನ್ನು ಶೋಧಿಸಿ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಲೋಟದಂತೆ ದಿನಕ್ಕೆರಡು ಬಾರಿ ಕುಡಿಯಬೇಕು.


* ಒಂದು ಲೋಟ ಬಿಸಿನೀರಿಗೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚೆ ಅರಿಶಿನ, 5 ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುಡಿ ಸೇರಿಸಿ ದಿನಕ್ಕೆರಡು ಬಾರಿ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಕುಡಿಯಬೇಕು.

Coffie ಕಾಫಿ

Bhumika Gk
ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವ ಚಟವಂಟಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಗರ್ಭಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಗುಲುವ ಸಂಭವಗಳು ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ಜಪಾನಿನ ಅಧ್ಯಯನ ಒಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಜಪಾನ್ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗಿರುವ ಈ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ 40ರಿಂದ 69ರ ಹರೆಯದ ಸುಮಾರು 54 ಸಾವಿರ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಲದ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆಯ ಮೂಲಕ ನಡೆಸಲಾಗಿರುವ ಅಧ್ಯಯನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 117 ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ರೋಗಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದರು.

ಈ ಮಹಿಳೆಯರು ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಜಪಾನಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೇಂದ್ರವು ಅವರನ್ನು ನಾಲ್ಕು ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿತ್ತು.

ದಿನಒಂದರ ಮೂರು ಕಪ್‌ಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ, ದಿನವೊಂದರ ಎರಡು ಕಪ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವವರಿಗಿಂತ, ಗರ್ಭಾಶಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಗುಲುವ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ.60ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಕಾಫಿಯು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಬಹುದಾಗಿದ್ದು ಗರ್ಭಾಶಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರಿನ ಸಂಭಾವ್ಯತೆಯನ್ನು ಇಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
 
A Japanese study in 2008 has revealed that women who drink a lot of coffee may be able to reduce their risk of developing cancer of the uterus (uterine cancer). The study which was led by the Japanese Health Ministry monitored over 54,000 ...women aged between 40 and 69 for a fifteen year period. They found that 117 of these women developed uterine cancer.
The team monitored both coffee and green drinking amongst the women and found that whilst there was no link to uterine cancer with green tea, those women who drank three or more cups of coffee a day reduced their risk of developing cancer of the uterus by 60%.

HEALTH BENEFITS OF BAMBOO "ಬಿದಿರು"

ಬಿದಿರಿನ ಚಿಗುರೆಲೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿಜಜ್ಜಿ, ಗಾಯ ಹಾಗೂ ಬಾವು ಇಳಿಸಲು ಲೇಪ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಎಳೆ-ಬಿದುರಿನ ಕಷಾಯವು ಕೆಮ್ಮುನಿವಾರಕ.
ರಜೋರೋಧಕವಾಗಿಯೂ, ಕೃಷ್ಣಾರ್ತವ ನಿವಾರಕವಾಗಿಯೂ ಕೆಲಸಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕಳಲೆಯು ರಕ್ತಶೋಧಕದಂತೆ ಕೆಲಸಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬಾಣಂತಿಯರಿಗೆ ಲಾಭದಾಯಕ.ಬಿದುರಿನ ಮರದಿಂದ ಅಂಟಿನಂತೆ ಜಿನುಗುವ ರಸಕ್ಕೆ 'ವಂಶಲೋಚನ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಉಪಯೋಗ ಅನನ್ಯ. ಹೃದ್ರೋಗ, ರಕ್ತ-ಪಿತ್ತ, ರಕ್ತಕ್ಷಯ, ಚರ್ಮರೋಗ, ವಾಂತಿ, ಅತಿಸಾರ, ಸಾಮಾನ್ಯದೌರ್ಬಲ್ಯ, ಮೂತ್ರತಡೆ, ಹಾಗೂ ಜ್ವರಕ್ಕೆ ದಿವ್ಯೌಷಧ.ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಔಷಧಿಗಳಾದ ತಾಲೀಸಾದಿ ಚೂರ್ಣ, ಸಿತೋಪಲಾದಿ ಚೂರ್ಣ, ಗಳಲ್ಲಿ 'ವಂಶಲೋಚನ,' ವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಿತೋಪಲಾದಿಚೂರ್ಣವು ಗಟ್ಟಿ ಕಫವನ್ನು ಹೊಡೆದೋಡಿಸಲು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯೆಂದು ಧೃಢಪಟ್ಟಿದೆ.


*ಎಳೆಬಿದಿರಿನ ಬುಡದಭಾಗವನ್ನು 'ಕಳಲೆ,' ಕತ್ತರಿಸಿ, ಪಲ್ಯ, ಸಾಂಬಾರು , ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ-ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ವ್ಯಂಜನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕಳಲೆಯನ್ನು ಬಳಸುವ ಮುನ್ನ ಅದನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ೩ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಡಬೇಕು. ನೆನೆಸದೆ ಹಾಗೇ ಬಿಟ್ಟರೆ ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಳಲೆಯನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ಅದರ ಸಿಪ್ಪೆ ತುಂಡು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಜಾನುವಾರುಗಳ ಬಾಯಿಗೆ ಸಿಕ್ಕದಂತೆ ದೂರಕ್ಕೆ ಒಯ್ದು ಒಂದೆಡೆ ಹೂತುಹಾಕುವುದು ಕ್ಷೇಮಕರ. ಬಿದಿರಿನ ಅಕ್ಕಿ, ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಅಕ್ಕಿ-ಗೋಧಿಗಳಿಗಿಂತ ಅಧಿಕ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.


Bhumika Gk 
The bamboo roots are cooling, laxative, diuretic and tonic. The leaves are cooling emmenagogue and vulnerary febrifuge. The sprouts are laxative, thermogenic, anti-inflammatory, digestive, carminative, anthelmentic and diuretic. The grains are tonic, aphrodisiac and anthelmentic. Another component in the Bamboo shrub and it is the "Bamboo Manna". It is the dried sugar like granules that occur as the siliceous secretion in the internodes of the stems. It is expectorant, diuretic, haemostatic, aphrodisiac and febrifuge
The leaves of bamboo are aromatic, tonic, and stimulant. They are considered beneficial in combating the menstrual disorders and stop bleeding. From ancient era, it is considered aphrodisiac substance. They are also used in healing numerous ailments like:
Respiratory disorders: 
The soft shoots of bamboo are used in the treatment of respiratory ailments. Extract some juice from the shoots and combine with one tablespoon of honey. Consume this mixture to overcome the respiratory troubles.
Intestinal worms: 
Due to poor eating habits, out stomach suffers from intestinal worms. Intake of bamboo decoction will kill the intestinal worms that upset the health of stomach.
Menstrual disorders:
The juice extracted from the bamboo leaves would regulate the menstrual cycle. Many of women who suffer from irregular menstruation period can consume this extraction. It will also relive you from heavy bleeding during menstrual phase. You may also consume the decoction made from bamboo nodes. Even they are beneficial to overcome menstrual troubles.
Stomach disorders: 
Bamboo leaves are effective in the treatment of stomach disorders. They have proved beneficial in strengthening the stomach muscles. You may cook or pickle the shoots of bamboo, and consume them to cure the stomach disorders. The pickled or cooked bamboo should be served as appetizer.
Wounds and ulcerations: 
The plaster prepared from soft shoots is generally used in cleansing the wounds and inflamed sores. The juice extracted from fresh bamboo leaves is applied to cure ulcers.
Well, apart from the medicinal uses; bamboo is also used for many other purposes. They are extensively utilized in several Asian delicacies and broths. In place like Assam, the shoots are fermented with oil and turmeric. They are further cooked with potatoes and rice to form popular dish known as ‘khorisa’. The pickled bamboo is also very famous condiment. They are even used in soups and steamed tea. But, some species of bamboo are harmful to the health. They contain good amount of toxic material which is not at all good for health.
In many countries of East Asia, Southern pacific, Central and southern America; bamboo is very used for the purpose of construction. Chinese also use them to process fiber, for obtaining fabric. Musical instruments such as, Xiao, Dizi, jinghu, palendag, and Shakkuhachi are different types of bamboo flute which are used all over the world. Even they are prepared from bamboo.
Precautions:
Check out the bamboo shoots before using them in the food. Do not consume the golden bamboo lemur as, it contains heavy amount of toxic substance.
If given in the first month of pregnancy, it can cause abortion. But at the same time, if the mixture of bamboo shoots and honey is given in the last month of pregnancy, can lessen the labor pain. The intake of bamboo shoots in post pregnancy will prevent excessive loss of blood.